Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trình độ Đại học chính quy   Link xem tài liệu
  Đơn xin bảo lưu kết quả học tập   Link xem tài liệu
  Đơn xin thôi học   Link xem tài liệu
  Đơn xin rút hồ sơ sinh viên   Link xem tài liệu
  Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên   Link xem tài liệu
  Mẫu đơn xin xác nhận sinh viên   Link xem tài liệu
  Mẫu vay vốn ngân hàng   Link xem tài liệu
  Đơn xin chuyển ngành, khoa   Link xem tài liệu
  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ (theo NĐ.81)   Link xem tài liệu
  Đơn xin chuyển trường   Link xem tài liệu
  Đơn xin đi học trở lại sau bảo lưu KQHT   Link xem tài liệu
  Giấy giới thiệu sinh viên đi thực tập   Link xem tài liệu