Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động trường Đại học Kinh Bắc

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động trường ĐHKB