Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Kinh Bắc   Link xem tài liệu
Quy chế làm việc Trường Đại học Kinh Bắc   Link xem tài liệu
Quy chế tài chính bội bộ Trường Đại học Kinh Bắc   Link xem tài liệu
Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các đơn vị 2021   Link xem tài liệu
Quy chế đào tạo trình độ đại học Trường ĐHKB   Link xem tài liệu
Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ   Link xem tài liệu
Quy chế in, quản lý phôi, cấp phát văn bằng, chứng chỉ   Link xem tài liệu
Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ   Link xem tài liệu
Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định,duyệt và sử dụng giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo   Link xem tài liệu
Quy định tổ chức thi kết thúc học phần   Link xem tài liệu
Quy định tổ chức giảng dạy môn giáo dục thể chất với đào tạo Đại học   Link xem tài liệu
Quy định công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ trình độ ĐH hệ chính quy   Link xem tài liệu