Quy định Điều kiện tham dự kỳ thi kết thúc học phần

10/12/2015 16:39

Để thực hiện mục tiêu và chiến lược phát triển bền vững của Trường Đại học Kinh Bắc, nhằm nâng cao chất lượng chuẩn đầu ra của sinh viên. Trường Đại học Kinh Bắc cụ thể hóa Quy định và đưa ra Quy định chung về việc sinh viên được tham dự kỳ thi học kỳ chính tổ chức sau mỗi kỳ học như sau:

Các tin khác

Bản destop