Lịch thi lại học kỳ 1 (2015 - 2016)

12/03/2016 16:33

Bảng phân chia ca, phòng thi lại học kỳ I (2015 - 2016)
 

 
                                                                                                                         Bắc Ninh, ngày 03 tháng 03 năm 2016
                                                                                                                 PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
 

Các tin khác

Bản destop