Giảng viên các khoa, ngành

27/12/2017 16:33

TS. HỒ KHÁNH LÂM
TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - 
ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG
THS. NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG
PHÓ TRƯỞNG KHOA CƠ BẢN
TRƯỞNG BAN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

 
THS. TRẦN DIỄM HẰNG
PHÓ TRƯỞNG KHOA DU LỊCH
THS. ĐOÀN HÀ CHI
GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ
THS. ĐỖ THỊ HƯỜNG
GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ
THS. ĐỖ XUÂN TRUNG
GIẢNG VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG
THS. NGUYỄN VĂN DOANH
GIẢNG VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG
THS. NGUYỄN THỊ HẬU
GIÁO VỤ KHOA DU LỊCH

Các tin khác

Bản destop