Skip to main content

Đăng ký học

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP

Khoa Luật và Quản lý Nhà nước

Tin tức trong khoa

  • 24/06/2021

    MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ LUẬT KINH TẾ

    Thực hiện phương châm học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn các khái niệm, nguyên tắc, nội dung,… đã được học trên lớp, đồng thời trang bị thêm kiến thức thực tiễn, giúp họ có thể nắm bắt, đánh giá, vận dụng những kiến thức lý luận để giải ...

  • 23/06/2021

    MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ LUẬT KINH TẾ

    Thực hiện phương châm học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn các khái niệm, nguyên tắc, nội dung,… đã được học trên lớp, đồng thời trang bị thêm kiến thức thực tiễn, giúp họ có thể nắm bắt, đánh giá, vận dụng những kiến thức lý luận để giải ...